window server 2019 激活方式

1045人参与 |分类: 技术文章|时间: 2023年05月07日
当前位置:网站首页 > 技术文章 > window server 2019 激活方式

一、激活码

key:Windows Server 2019 Datacenter

[Key]:WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

Windows Server 2019 Standard

[Key]:N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

Windows Server 2019 Essential

[Key]:WVDHN-86M7X-466 P 6-VHXV7-YY726


二、KMS服务器

需要ping测试是否有效

zh.us.to 

kms.03k.org 

kms.chinancce.com 

kms.shuax.com 

kms.dwhd.org 

kms.luody.info 

kms.digiboy.ir 

kms.lotro.cc 

ss.yechiu.xin 

www.zgbs.cc 

cy2617.jios.org 


三、激活命令

开始菜单,打开Windows PowerShall窗口(管理员)/ cmd窗口(管理员)

slmgr /ipk WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG  (数据中心版的序列号)

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

(等待几分钟,直到弹出注册完成)

slmgr /xpr


  slmgr /ipk WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

  slmgr /skms zh.us.to

  slmgr /ato

  slmgr /xpr


本文来源:廖维林博客,转载请保留出处和链接!

本文地址: